Sản phẩm

Sản phẩm chính hãng, chất lượng uy tín!

EXTECH 407730 Digital Sound Level Meter (130dB)

Display Counts 2000 count LCD Range 40 to 130dB Basic Accuracy ±2dB Condenser Microphone 0.5" (12.7mm)

PCE 428-KIT Class 2 Data-Logging Noise Meter / Sound Meter Kit (25〜136 dbA)

PCE 428-KIT Class 2 Data-Logging Noise Meter / Sound Meter Kit (25〜136 dbA)

PCE MSL 1 Sound Meter

Measuring range 35...135 dB Dynamic range 50 dB Frequency range 31.5 Hz