CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA: KHẮC PHỤC VÀ CẢI THIỆN VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG

15/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA: KHẮC PHỤC VÀ CẢI THIỆN VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 30/08 vừa qua, Trung tâm Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động – CN Công ty CP Tập đoàn MKV đã đến quan trắc môi trường lao động tại cơ sở sản xuất của Công ty Cổ phần Bia NADA tại thành phố Nam Định. Căn cứ vào kết quả quan trắc thực tế, Trung tâm đã có những đề xuất khắc phục với lãnh đạo của Công ty Cổ phần Bia NADA nhằm nâng cao chất lượng môi trường lao động tại cơ sở.
Cùng với sự phối hợp giám sát và chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty, những tồn tại về môi trường lao động trước đó đã được cải thiện, khắc phục đảm bảo môi trường lao động đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Dưới đây là một số hình ảnh thực tế lãnh đạo Công ty Bia NADA giám sát và chỉ đạo tại cơ sở.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA: KHẮC PHỤC VÀ CẢI THIỆN VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA: KHẮC PHỤC VÀ CẢI THIỆN VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA: KHẮC PHỤC VÀ CẢI THIỆN VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA: KHẮC PHỤC VÀ CẢI THIỆN VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG